უცხო ენების სწავლების დონეები

ბიზნეს სკოლაში უცხო ენების სწავლება და დონეები 

2017-2018 სასწავლო წელი

ინგლისური ენა

დაწყებითი 

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

English World

I დაII

I

III

II

IV

III

V

IV

VI

V

 

საბაზო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

Top Score

VII

I

VIII

II

IX

III

 

საშუალო 

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

New  inspiration

X

I

XI

II

XII

III

 

რუსული ენა

დაწყებითი 

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

კერძო

დონე

საჯარო

Русский язык

მ.ბარსეგოვა

III

d1

d1

IV

d2

 

V

d3

d3

VI

d4

d4

 

საბაზო საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

კერძო

დონე საჯარო

Русский язык

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე. თ.ციმაკაძე 

VII

s2

s1

VIII

s3

s2

IX

s4

s4

 

საბაზო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

კერძო

დონე

საჯარო

Русский язык

მ. ლორთქიფანიძე, ი. ჩხეიძე. თ.ციმაკაძე 

X

s5

s5

XI

s6

s6

XII

s7

s7

 

 

 

 

გერმანული ენა

საბაზო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

 

Deutsch

ი.კობახიძე, ი.მეტრეველი

VIII

V

IX

sII

 

საშუალო

საფეხური

სახემძღვანელო

კლასი

დონე

Genial

ე.შავერდაშვილი, მ.ახალკაცი

ბაკურ სულაკაურის გამოცემა

X

s1

XI

s2

XII

s2