აღსაზრდელთა მშობლებთან გაფორმებული ხელშეკრულების ნიმუში

ხელშეკრულება N

ქ.თბილისი                                                         19 სექტემბერი 2022 წ.

       შ.პ.ს "მჭვრი"-ს დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის ( საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის საბჭოს 2017 წლის 7 მარტს  N48 გადაწყვეტილებით ავტორიზებული, 1994 წლიდან ფუნქციონირებს დამტკიცებული წესდების საფუძველზე ) გენერალურმა მენეჯერმა -------------------------  და   სკოლის მოსამზადებელი ჯგუფის აღსაზრდელის --------------------------  მშობლებმა --------------------------------------დადეს ხელშეკრულება.

  1. ზოგადი დებულებები:

 

  1. მხარეთა უფლება - მოვალეობები

 

  1. აღსაზრდელის მშობელი ვალდებულია:

 

  1. დამატებითი ვალდებულებები:

 

    ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია სასწავლო წლის დამთავრებამდე. ყოველგვარი სახის სადაო საკითხი (თუ წარმოიშვა სკოლის ხემძღვანელობასა და აღსაზრდელის მშობელს შორის) განიხილება დადგენილი წესით მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.იმ შემთხვევაში თუ სკოლა დაარღვევს ხელშეკრულების პირობებს, მშობლებს უფლება აქვს სადაო საკითხი დასვას დამფუძნებელთა წინაშე .                                                                          ხელშეკრულების ერთი პირი რჩება სკოლის მენეჯმენტთან, მეორე კი მშობელს. 

                                                                                      S.p.s. “მჭევრის" დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის ხემძღვანელობა მადლობას გიხდით ნდობისთის, რომ მომავალი თაობის ჩამოყალიბების ერთობლივ საქმეში პარტნიორად აირჩიეთ ჩვენი სკოლისათვის მოსამზადებელი ჯგუფი. 

 

        შ.პ.ს "მჭევრის" დამოუკიდებელი ბიზნეს სკოლის გენერალური მენეჯერი                                      .

 

       

         აღსაზრდელის მშობელი: