სტრუქტურა

სკოლის სტრუქტურა და მართვა

  სკოლის სტრუქტურა მოიცავს: 

   ა) პარტნიორთა კრებას,

   ბ) პედაგოგიურ საბჭოს,

   გ) სკოლის მენეჯმენტს,

   დ) ადმინისტრაციულ - სამეურნეო პერსონალს,

   ე) მოსწავლეთა თვითმართველობას, 

 

  1. სკოლის პარტნიორთა კრების ( დამფუძნებელთა კრების)  მიერ მართვა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის, სკოლის წესდებისა და შინაგანაწესის დებულებით გათვალისწინებული მოთხოვნების საფუძველზე. 
  1. პედაგოგიური საბჭო  შედგება სკოლის, სკოლამდელი აღზრდის და კურსების ყველა პედაგოგისაგან და მისი ფუნქცია  განსაზღვრულია სკოლის შინაგანაწესით.
  1. სკოლის მენეჯმენტი შედგება:

   ა) სკოლის გენერალური მენეჯერისაგან; 

   ბ) აღმასრულებელი მენეჯერისაგან ;

   გ) სასწავლო პროცესის მართვის მენეჯერისაგან; 

   დ) მატრეიალური უზრუნველყოფის მენეჯერისაგან ;

   ე) სკოლისა და სკოლისგარეშე მუშაობის მენეჯერისაგან ;

   ვ) ხარისხის მართვის მენეჯერისაგან;

   ზ) სკოლისათვის მოსამზადებელი ჯგუფისა და ბაღის მენეჯერისაგან;  

   თ) სკოლის ბუღალტრისაგან;

 

  1. ადმინისტრაციულ - სამეურნეო პერსონალის შემადგენლობაში შედიან: 

   ა) ლოჯისტიკის კოორდინატორი; l

   ბ) საქმის მწარმოებელი; ;

   გ) ბიბლიოთკარი; 

   დ)ინკლუზიური სწავლების სპეციალური მასწავლებელი (საჭიროების შემთხვევაში); 

   ე)ფსიქოლოგი (საჭიროების შემთხვევაში);  

   ვ) ექთანი;

   ზ) დამლაგებელი; 

   თ) ღამისა და დღის დარაჯი;

 

  1. მოსწავლეთა თვითმართველობის შემადგენლობაში შედიან V-XII კლასებიდან არჩეული მოსწავლეები, რომლებიც ირჩევენ თვითმართველობის პრეზიდენტს.